Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 1682323 View view 44.220.44.148 rss feed
 
  ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร  26/03/2024 09:10 น.

แบบฟอร์มศูนย์คอมพิวเตอร์

 

 1แบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์โรงพยาบาลหนองหาน 

2.แบบฟอร์มขอรหัสเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลหนองหาน  

3. แบบฟอร์มขอดูกล้องวงจรปิด รพ.หนองหาน

 

แบบฟอร์มงานพัสดุ

1. แบบฟอร์มขออนุมัติซื้อวัสดุและครุภัณฑ์

2. ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ

3.แบบขออนุญาตถ่ายเอกสาร

4.แบบขอคืนพัสดุ

 


 


แบบฟอร์มการเงิน

1. แบบคำขอ พ.ต.ส.ใหม่

2. แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ

3. แบบฟอร์มเบิกค่ารักษา  ค่าการศึกษาบุตร

4. แบบฟอร์มเบิกค่ารักษา  ค่าการศึกษาบุตรใหม่

5. แบบสัญญาไม่ทำเวช

6. ใบขอรับค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่

7. ใบขอรับเงินค่าตอบแทนโรงพยาบาลชุมชน

8. ใบยืมเงินทดลองจ่าย

 
9. แบบแสดงความจำนงขอหนังสือรับรองเงินเดือนใหม่ล่าสุด

 


แบบฟอร์มฝ่ายธุรการ


1. ใบลาอุปสมบท


2. ใบลาพักผ่อนประจำปี


3. ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ(ส่วนตัว)


4. ใบพรรณางาน (Job Description)


5. ใบคำร้องขอเข้าพักใอคารบ้านพัก


6. ใบขอรับเงินค่าตอบแทน รพ.ชุมชน (เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย)


7. แบบแสดงความสำนงขอหนังสือรับรอง


8. แบบรายงานการประชุม/อบรม/สัมนาในประเทศ


9. แบบฟอร์มแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์


10. แบบฟอร์มนำส่งเอกสาร (FAX)


11. แบบฟอร์มขอโรเนียว


12. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถ


13. แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการชั่วคราว


14. แบบฟอร์มขออนุญาตถ่ายเอกสาร


15. แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ


16. แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา


17. แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองหาน


18. แบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องประชุม


19. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติตนของข้าราชการพลเรือนสามัญ


20. แบบบันทึกการรับ-ส่งข่าววิทยุ


21. แบบขอโอนย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง


22. บันทึกการโอนย้าย

 

23. แบบฟอร์มขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์

24. แบบฟอร์มใบสมัครงาน รพ.หนองหาน

25. แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ

26. ใบเปลี่ยนเวร
 

27. แบบใบลาออกของ พกส.

28.ใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก

 29. สรปผลจากการไปประชุม

30. การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

31.แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

 

แบบฟอร์มงานทรัพยากรบุคคล

1. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

2. แบบฟอร์มขอย้าย

3. แบบขอย้ายภายในจังหวัด

 

 

แบบฟอร์มงานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์


1. แบบฟอร์มขอรับบริการงานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์


 


แบบฟอร์มงานเวชระเบียน


1. แบบฟอร์มใบยืมเวชระเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลหนองหาน


2. ใบคำร้องขอสำเนาประวัติการรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลหนองหาน


3. หนังสือมอบอำนาจ

 

แบบฟอร์มงานคุณภาพ

1. แบบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ปี 2560

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงพยาบาลหนองหาน
378 หมู่ 6 ถนนอภัยสำราญ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130  เบอร์โทรติดต่อ  042-261135-6 fax 042-261135-6 ต่อ 252 CallCenter 042-261135-6
ติดต่อผู้ดูแล nonghanhospital.11018@gmail.com เบอร์ 042-261135-6 ต่อ 235
Facebook    rss feed

 สิริวัชร และ ศุภชัย