No Gift poliot รพ.หนองหาน อุดรธานี
วันที่ 29/12/2021 เวลา 14:06 น. (893)
  ประกวดราคาวื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้า ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง
วันที่ 30/03/2023
เวลา 09:20 น. (389)
  ประกวดราคาเครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์และวัดการหดรัดตัวของมดลุกแบบรวมศูนย์
วันที่ 28/03/2023
เวลา 15:20 น. (385)
  หมอพร้อม DID
วันที่ 15/02/2023
เวลา 14:02 น. (611)
 
 รายงานการเงินประจำปี 2565 ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง วันที่ 09/02/2023 (391)
 แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) โรงพยาบาลหนองหาน วันที่ 15/02/2023 (583)
 โปรดนำ บัตรประชาชน มาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการที่ รพ.หนองหาน เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์การรักษาพยาบาล เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการทุกท่าน วันที่ 28/12/2022 (641)
 ประกาศนโยบายโรงพยาบาลหนองหาน ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 28/12/2022 (643)
 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข (4 ห้าม 3 ต้อง) วันที่ 19/07/2022 (753)